Sistemi za osiguravanje

sistemi1sistemi2Od početka razvoja alpinizma pa do današnjih dana sistemi za osiguravanje su se razvijalai i napredovali, kako u tehnološkom, tako i u funkcionalnom pogledu.

Sistemi za osiguravanje su elementi ili izvedbe sa elementima, koji imaju za cilj da prenesu na sebe energiju zatezanja užeta usled opterećenja.

Od „praistorijskog“ abzela, čiju izvedbu možete videti sa leve strane, do današnjih modernih sistema kao što su gri –gri, I`D, stoperi... velik je put.

Danas razlikujemo dve vrste sistema za osiguravanje – prosti sistemi za osiguravanje i inteligentni sistemi za osiguravanje.

U kategoriju prostih sistema za osiguravanje svrstavaju se elementi kao što su „osmica“, „puž“, izvedbe sa sistemskim čvorovima i karabinerima, ili sistemi upregnutih karabinera.

U inteligentne sisteme za osiguravanje ubrajamo složene sisteme za osiguravanje, koji su delimično ili potpuno automatizovani, takvi elementi su gri – gri, I`D, stoper, i sl. Svi elementi za osiguravanje su izrađeni od metala i podložni su oštećenju usled udara, zato je najstrože zabranjeno bilo kakvo namerno tehničko oštećenje ovih elementa.

Na donjim slikama predstavljeni su pravilni i nepravilni načini rukovanja pojedinim elementima za osiguravanje.

Na slici levo prikazan je levo pravilan, a desno nepravilan način rukovanja gri –grijem.

sistemi3Na slici levo prikazan je levo pravilan, a desno nepravilan način rukovanja gri –grijem.

sistemi4Na slici levo prikazan je nepravilan i pravilan način upotrebe „pločice“ ili „puža“

sistemi5Levo nepravilan i desno pravilan način primene „osmice“.

Štampa El. pošta